بیایید به این ایده مادرانه که می گوید هرغذایی ازنوع خانگی اش خوشمزه تراست،وفادار بمانید،سرخ کن های موجود درفروشگاه 3710 از روغن اندکی برای سرخ کردن مواد استفاده می کنند و تمرکز بر روی سالم بودن غذایی است که میل می کنید.